Uw Businesspartner bij Personeels- en Organisatieontwikkeling

Advies over organisatieontwikkeling

Succes vraagt om eenduidige, goed afgestemde sturingscriteria zoals missie, visie, strategie, structuur en cultuur. Bovendien moet de stijl van leidinggeven passen bij die criteria en bij uw medewerkers.

Ik ben door de jaren heen tot inzicht gekomen dat een ‘dubbele aanpak’ succesvol is. Met een ‘dubbele aanpak’ bedoel ik zowel bottom up als top down. In dialoog met betrokkenen komen tot de eerste stappen die leiden naar het beoogde resultaat.

Zo ontstaat een duurzaam resultaat van verandering. Zowel de wijze waarop de resultaten worden behaald als de resultaten zelf worden regelmatig, ter toetsing, tegen de gemaakte afspraken gehouden.

Voorbeeld 1: De ondernemende gemeentedienst

Aanleiding

Een gemeentelijke milieudienst constateerde met grote zorg de toenemende concurrentie van private milieuadviesbureaus.

Beoogd resultaat

Het doel was om voortaan goed te concurreren met "de markt" op basis van kwaliteit èn prijs.

Het proces

Ttrab onderzocht de beelden en belemmeringen rondom ondernemerschap en startte met training en begeleiding. De directie bleek zich te strikt te houden aan de regels, terwijl de professionals best ondernemender wilden worden. Het adviestraject werd hierop ingericht en de resultaten werden vertaald naar de afdelingen.

Resultaat

Van enkele MT-leden werd afscheid genomen. Voor de nodige speelruimte werden regels geschrapt of versoepeld. Voor staf en lijn werden concrete doelen en afspraken gemaakt en vertaald naar de afdelingen. Nieuwe, jonge medewerkers brachten extra initiatief en dynamiek.

Naar boven

Voorbeeld 2: Het ambitieuze ICT-bedrijf

Aanleiding

Een succesvol ICT-bedrijf had een bijzonder softwareproduct in ontwikkeling voor een nieuwe, veelbelovende markt. Dit veroorzaakte een verschuiving van de doelgroep.

Beoogd resultaat

Het doel was een betrouwbaar, succesvol ontwikkelproces van de nieuwe software, optimale samenwerking tussen R&D en consultants en assertiviteit van beide afdelingen richting hun (interne) klant.

Het proces

De consultants werkten aan commerciële en adviserende professionalisering. De stijl van leidinggeven bij R&D veranderde door nieuwe, resultaatgerichte afspraken tussen de manager en de ontwikkelaars. Er kwamen ook teambuildingssessies voor R&D.

Resultaat

Door de teambuidingssessies kregen de R&D'ers zicht op onderlinge verhoudingen en ze begonnen elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken. Er ontstond meer openheid en assertiviteit richting consultants. Zij honoreerden de klantwensen niet meer automatisch (kosteloos), waardoor er bij R&D meer tijd vrij kwam voor de ontwikkeling van de nieuwe software. Er kwam rust, de prestaties gingen omhoog en de introductie van de nieuwe software verliep succesvol.

Naar boven

Voorbeeld 3: Herpositionering van gemeentelijke stafdiensten

Aanleiding

In een gemeente ontbrak het de stafdiensten aan daadkracht en goede advisering. De meerwaarde van de adviseurs was klein en het voelde alsof tegenspraak niet werd geduld.

Beoogd resultaat

Het doel was dat de stafdiensten zicht kregen op hun eigen meerwaarde en die bij elk vraagstuk centraal gingen stellen. De dialoog tussen opdrachtgever en adviseur moest zo beter en gelijkwaardiger worden.

Het proces

Ttrab voerde verkennende gesprekken, die een beeld gaven van het beperkte zicht van de stafmedewerkers op hun eigen meerwaarde. Overassertief en subassertief gedrag van sommigen hadden hun weerslag op enkele afdelingen, terwijl andere kleine succesjes boekten. Naast een professionaliseringstraject en intervisiegroepen werd voor sommige medewerkers persoonlijke coaching opgestart.

Resultaat

De afdelingen leerden beter samenwerken. Adviseurs werden kritischer, gaven beter hun voorwaarden aan en droegen (ongevraagd) alternatieven aan. Maar de spanning liep op. Uiteindelijk hielp het dat de "lastigste" opdrachtgever de gemeente verliet. Voortaan konden de diensten zich vanaf de start met de nieuwe opdrachtgever als professionele adviseurs opstellen.

Naar boven

Bij deze en andere vraagstukken gaat het om de unieke afstemming van de sturingscriteria (missie, visie, strategie, cultuur en structuur). Uw succes is ook het succes van Ttrab.

Naar boven